Podílové listy

Podílový list = majetkový cenný papír

Vlastníkovi, kterým je spojeno právo majitele podílet se na výnosu fondu, který podílový list vydal a právo na odpovídající část majetku podílového fondu. Nemají však právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu. Podílové fondy tyto podílové listy vydávají (prodávají) za účelem získání prostředků od malých vkladatelů, které dále investují na finančních trzích. Podle toho, jak jsou fondy úspěšné na těchto trzích, se odvíjí kurz podílového listu. Jestliže kurz roste, pak hodnota majetku podílového fondu také roste a investice je výhodnější.

Podílový fond

Podílový fond představuje souhrn majetku, který vlastní všichni majitelé podílových listů. Každému vlastníkovi podílového listu náleží tolik peněž z tohoto majetku, kolik vlastní podílových listů. Tyto podílové fondy jsou vytvářeny investičními společnostmi. Samotný podílový fond není právnickou osobou, avšak vzniká na základě povolení České národní banky.

Uzavřený / otevřený podílový fond

V dnešní době existuje na trhu otevřený nebo uzavřený podílový fond. Otevřený podílový fond nemá omezený počet vydaných podílových listů ani omezenou dobu trvání. Investor má právo na zpětný odkup podílových listů za hodnotu, která se odvíjí od aktuální hodnoty čistého obchodního jmění (majetek bez závazků) připadající na jeden podílový list. Majitel podílového listu tak má neustálý přehled o tom, jakou hodnotu má jeho podílový list a rozhoduje se, zda si ho ponechá nebo vrátí podílovému fondu.

Jestliže roste hodnota majetku podílového fondu, můžeme říci, že tento fond je úspěšný a investoři mají zájem o jeho podílové listy a naopak, když klesá hodnota fondu (podílníci prodávají listy zpět), zajímá současné investory proč tomu tak je a zda nemá také prodat své podílové listy.

Uzavřený podílový fond má omezený počet vydaných podílových listů. Stanoví se období (většinou tříměsíční), kdy se podílové listy upisují a v případě, že není upsán ani předem stanovený minimální počet listů, fond nevznikne. Tento podílový fond je zakládán na dobu určitou, maximální doba trvání fondu je deset let a průměrná doba je tři až pět let. Majitel podílového listu uzavřeného podílového fondu nemá právo na zpětný odkup listu, může ho jedině prodat svému známému nebo na trhu, kde se s podílovými listy obchoduje. V případě, že se přece jenom rozhodne prodat podílový list zpět fondu, je tento prodej doprovázen velkými poplatky a penály, takže je to pro investora nevýhodné.

Status podílového fondu

Podílový fond je při svém zakládání povinen zveřejňovat svůj status. Status obsahuje základní informace o fondu, jako například jméno investiční společnosti, která fond založila, o jaký typ fondu se jedná, na jak dlouho je založen a především do čeho bude fond investovat. Fond také uveřejňuje výroční a pololetní zprávy a jednou za čtrnáct dní (popřípadě jednou za měsíc) poskytuje údaje o aktuální hodnotě fondu, o aktuální hodnotě připadající na jeden podílový list, o struktuře majetku ve fondu a o počtu vydaných a odkoupených listů u otevřených podílových fondech. Všechny tyto údaje slouží potencionálním a stávajícím investorům.