Druhy investic

Investice znamená, že se dnes něčeho vzdáváme proto, abychom získali něco v budoucnosti. Budoucí hodnota je však vždy nejistá, proto je s investováním spojeno vždy riziko.

Obecně můžeme rozlišovat dva druhy investic:

 • reálné
 • finanční

Reálné investice

jsou vázány na nějaký konkrétní předmět nebo podnikatelskou činnost a mají charakter dlouhodobého užití.

Finanční investice

pak slouží k vytváření investičního majetku.

Mezi finanční investice se nejčastěji řadí:

 • Peněžní vklady – spořitelní knížka, běžný účet, sporožirový účet, termínovaný účet, devizový účet
 • Depozitní certifikáty, vkladové listy
 • Dluhopisy – pokladniční poukázky, státní, podnikové a komunální obligace, hypoteční zástavní listy
 • Akcie – listinné akcie, dematerilizované akcie, akcie na jméno, akcie na doručitele
 • Pojistky a životní renty
 • Směnky, šeky
 • Finanční spoluúčasti – společenství, účast v obchodních společnostech)
 • Portfoliové investice (podílové listy)
 • Odvozené cenné papíry (futures, opce, opční poukázky)