Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb společností Bonypay s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb mezi společností Bonypay s.r.o.(dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 1. Prodávající
  Bonypay s.r.o., IČ: 07362773, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 299656.
 1. Kupující

Kupující – fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby Prodávajícího.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 1.  Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj výslovný souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Bližší informace najdete v sekci: Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

 1. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Kupující je povinen objednávku uhradit do 10 dní od data objednání.

 1. Storno podmínky k účastni na kurzech a seminářích Bonypay s.r.o.
  Při zrušení objednávky do 9 dnů před kurzem činí storno poplatek 40 %, poté 100 % z ceny kurzu. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky 9 a méně dnů před kurzem se kurzovné nevrací, ale účastník má nárok na přesun na jiný termín kurzu. Zaplacené kurzovné je však přenosné – účastník za sebe může na kurz poslat náhradníka. V případě nemoci (doložené neschopenkou) je možné sjednat účast na náhradním termínu kurzu, účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

Bonypay s.r.o. má právo ve velmi výjimečných případech (vládní stav nouze, přírodní katastrofy, pandemie) rozhodnout o přesunutí semináře na jiný termín, než na jaký byl původně vypsán.

Možnost opakování seminářů: Každý má možnost opakovat seminář za sníženou cenu. Opakování seminářů za sníženou cenu se nevztahuje na semináře vysílaných online.

 1. Odstoupení od smlouvy při koupi zboží (obchodní software)

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. f) na dodávku zboží nebo služeb jejíchž cena je snížena na určitou časovou dobu, například slevy v rámci soutěží, cenově zvýhodněných akcí apod.
 7. g) na dodání indikátorů, jejich licence je aktivní jejích zpřístupněním.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 1. Platební podmínky
 2. a) platba předem bankovním převodem
 3. b) platba kartou

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 1. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou – ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

(platné od 1.1. 2022)